تعداد مقالات: 6

2. ایجاب از طریق واسطه های الکترونیکی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1399

سید امیر هاشمی؛ علی رفیع مقدم


3. نقش شبکه های اجتماعی در تضییع حقوق کودکان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1399

سید محمد مهدی غمامی؛ محمد رضا علی پور


6. مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) فضای مجازی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1399

سالار پورنقی؛ مهدی نصیری؛ سجاد خلیلی نژاد