برای کمک به غنای ادبیات حقوقی کشور در زمینه مسائل حقوقی روزافزون فضای مجازی و اینترنت، فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات به عنوان اولین فصلنامه علمی کشور پس از طی تشریفات رسمی مرسوم، تاسیس و به طور خاص به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی پیوند بین فناوری و حقوق می پردازد. مقالات منتشره در شماره های قبل گویای این حقیقت است که از دایره موضوعی فصلنامه خروج نکرده و نگاه تخصصی و فنی را در صدر معیارها در پذیرش آثار قرار داده است تا در جهت رسالت اصلی فصلنامه حرکت کند.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-100 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها