نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

علائم و نام های تجاری و نام دامنه عموماً از لوازم کار تجاری در فضای حقیقی و مجازی قلمداد می شوند و با توجه به اینکه وسیلۀ شناسایی کالا و خدمات و رابط تاجر و مصرف کننده در بازارند، ازا همیت بسزایی برخوردارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، به ماهیت نام دامنه و آثار استفاده از علامت و نام تجاری و نام دامنه به خوبی توجه نشده است؛ به همین دلیل چالشهایی از قبیل حدود حق استفاده کنندۀ مقدم، مسئولیت ناشی از استفاده از عین یا مشابه علائم و نام های تجاری و نام دامنه، و محدودۀ جغرافیایی استفاده از آنها مطرح شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر «نمایندگی علامت و نام تجاری و نام دامنه از اعتبار تجاری اشخاص » درصدد ارائۀ پاسخ برآمده است. قوانین داخلی و بین المللی، آثار فقهی و توجه به کارکرد و ماهیت موضوعات مطرح شده، عناصر اصلی این پژوهش اند. همچنین با توجه به تفصیلی تربودن مقررات علائم تجاری، محور بحثها و استدلال های این پژوهش، حول مواد مرتبط به علائم تجاری شکل گرفته است که قابل تسری به نام های تجاری و نام دامنه است.

کلیدواژه‌ها