جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حق نشر حقی است که به موجب آن به پدیدآورندۀ اثرادبی اجازه داده می شود که دربارۀ انتشار و فروش یا هرگونه استفادۀ دیگر ازا ثر خویش، با پشتوانۀ حمایتی که مقنن ازاو می کند، تصمیم بگیرد. در واقع حق نشر نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده است. برخورداری از این حق درحالی است که مالکِ اثر دغدغۀ آن را ندارد که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا می نهند و او را از داشتن این حقوق مسلّم محروم می کنند. در عصر حاضر،با به وجود آمدن فضای مجازی و گسترش روزافزون آن، بیم نقض شدن حق نشر، بسیار وجود دارد. ازاین رو حق نشر تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار طراحی و پایه ریزی شده است. سؤالات پیش آمده درا ین زمینه عبارت اند از: آیا این حق در حقوق ایران به طور کامل پذیرفته شده و آیا تمهیدات پیش بینی شده در قوانین، پاسخگویی کافی برای حمایت از حق نشر را دارند؟ با عنایت به اینکه سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت معنوی، دو سازمانی هستند که نقش بسزایی در حمایت از حق نشر، در عرصۀ بین المللی ایفا کرده اند، آیا قانون گذار ایران این قراردادهای بین المللی را پذیرفته است؟ بنابراین درا ین نوشتار، قوانین تصویب شده بررسی خواهد شد و معاهدات بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. همچنین دربارۀ موارد و آثار مورد حمایت حق نشر در قوانین ایران نیز بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها