*اصل مطابقت دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی الکترونیکی*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیشرفت فناوری اطلاعات و توسعۀ ارتباطات جهانی، در عرصۀ ابزارهای پرداخت در تجارت بین الملل، به ویژه اعتبارات اسنادی، نیز تأثیرگذار بوده است. امروزه فرایند صدور اعتبارات اسنادی وا رائۀ اسناد آن در بسیاری از موارد به صورت الکترونیکی و بدون رد و بدل شدن اسناد کاغذی انجام می شود. با توجه به اینکه اصل مطابقت دقیق اسناد یکی از اصول بنیادین حاکم بر اعتبارات اسنادی است، اتاق بازرگانی بین المللی به این موضوع توجه ویژه داشته و با هدف ترویج استفاده ازاین ابزار پرداخت در تجارت بین الملل، «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برای ارائۀ الکترونیکی اسناد » را در این زمینه، مطابق با مقتضیات اعتبارات اسنادی و همگام با پیشرفت های فناوری اطلاعات، به روزرسانی کرده است. درا ین پژوهش، با روشی تحلیلی توصیفی، موارد لازم الرعایه توسط ذ ینفع (در ارائۀ اسناد) و بانک های دخیل در فرایند اعتبار اسنادی (در سنجش مطابقت دقیق اسناد با اعتبار اسنادی)  و حدود تکالیف آن ها تحلیل می شود و محدودیت ها و موانع موجود درا ین عرصه مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها