دادرسی الکترونیک به مثابۀ تهدیدی علیه عدالت قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به دنبال پیشرفتهای روزافزون علم و فناوری، امروزه بسیاری از شهروندان بخش زیادی از فعالیتهای روزمرۀ خود را با بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطاتی انجام میدهند. بهره گیری ازا ین فناوری ها به عرصۀ قضا نیز راه یافته و باعث شکل گیری مفهوم جدیدی با عنوان «دادرسی الکترونیک » شد ه است. اکنون در برخی از دادگاه ها، جلسات دادرسی به شیوۀ الکترونیکی برگزار می شود و پیش بینی میشود در آینده تعداد این جلسات افزایش چشمگیری داشته باشد. اینکه برگزاری جلسات دادرسی از طریق سامانه های ارتباطی چگونه ممکن است به تهدیدی علیه عدالت قضایی تبدیل شود، موضوع پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد. در این پژوهش، نگارندگان تلاش میکنند با شیوه ای توصیفی تحلیلی و با جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای،به ا ین سؤال اساسی پاسخ دهند.الکترونیکی شدن جلسۀ دادرسی، به رغم تمامی مزایایی که دارد، دارای معایبی است که اگر چاره ای برای مرتفع کردن آنها اندیشیده نشود، به تهدیدی علیه عدالت قضایی تبدیل خواهد شد. در پایان،نگارندگان پیشنهاد خود را برای بهره گیری مطلوب از سامانه های الکترونیکی در برگزاری جلسات دادرسی، ارائه کرده اند.

کلیدواژه‌ها