مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) فضای مجازی

نویسندگان

چکیده

 
با گسترش اثرگذاری فضای مجازی در امور اجتماعی، دولتها اراده جدیتری برای تمشیت و مهندسی روابط اجتماعی شهروندان در فضای مجازی پیدا کردند که یکی از مظاهر آن ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران فضای مجازی به دلایل فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و غیره است. حال سؤال این است که اگر فیلترینگ، منجر به تضرر کاربران فضای مجازی شود، آیا دولتها نسبتبه خسارات وارده مسؤولیت مدنی خواهند داشت. مسؤولیت مدنی دولت موضوعی است که از یک سو مرتبط با حقوق خصوصی و از سوی دیگر، مرتبط با حقوق عمومیاست و همین مسأله بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. در این مقاله پس از بررسی نظریات حقوقدانان در باب مسؤولیت مدنی دولت، سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی، نظری جامع و مانع ارائه شود تا علاوه بر جبران خسارت زیاندیدگان ناشی از فیلترینگ، با واقعیتهای اداره جامعه توسط دولت نیز سازگار باشد.
 

 

کلیدواژه‌ها