نقش شبکه های اجتماعی در تضییع حقوق کودکان

نویسندگان

چکیده

شبکه‌‌های اجتماعی بهعنوان جزئی از زندگی امروز جامعه که ابعاد مجازی گستردهای بهخود گرفته، تأثیر بسزایی در  باورها و رفتارهای اجتماعی داشته و زمینهی بسیاری از وقایع اجتماعی را فراهم میآورند. از اینرو، بر دولتهاست که از طریق ابزارهای تنظیمی، در راستای صیانت از ارزش نظم عمومیو اخلاق حسنه و همچنین حقوق و آزادیهای عمومینسبتبه این تحولات و اثرگذاریهای اجتماعی واکنش حقوقی مناسب نشان دهد. از طرفی، کودکان بهعنوان بخشی مهم از جامعه در معرض خطر تضییع حقوقشان قرار دارند و قانون بایستی راهکارهای حمایتی خود را از ایشان در برابر آسیبهای احتمالی مشخص و بهنحو مؤثر اعمال نماید. در این مقاله، نگارندگان با در نظر گرفتن ماهیت و کارکرد شبکه‌‌های اجتماعی و با روشی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ دادهاند که «جنبههای کیفری حاصل از سوءاستفاده از شبکه‌‌های اجتماعی چیست؟ و آیا جرمانگاریهای انجامشده میتواند واکنش متناسب و اثرگذاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط داشته و موجب صیانت از حقوق عامه بهویژه حقوق کودکان باشد؟» در راستای پاسخگویی به این سؤال ضمن بررسی شبکه‌‌های اجتماعی و حقوق به رسمیت شناختهشدهی کودکان و آسیبهایی که ایشان در این فضا با آنها مواجهاند، به تحلیل آسیبشناسانه قوانین مربوط پرداخته شده و سعی شده راهکارهایی به تناسب شرایط کنونی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها