بررسی تطبیقی نهاد بیلمنت در نظام کامن لا با تأکید بر احکام تصرف در اموال مجازی

نویسنده

چکیده

بیلمنت از نهادهای قدیمی و تاریخی در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا است و از زمانهای گذشته شکل گرفته و بهتدریج قواعد آن تکامل یافته است. طیفی از نگارندگان حقوقی بر این باورند که بیلمنت بهعنوان منبع تعهد مستقل در کنار قراردادها و ضمانات قهری بهشمار میآید. درخور توجه است که نزدیکترین مفهوم به بیلمنت در حقوق ایران، امانت قلمداد شده است. نهاد بیلمنت بر پایهی ویژگیهایی چون تصرف، منقول بودن مال موضوعه و استرداد آن، تحقق مییابد. در خصوص لزوم مادی بودن کالای موضوع بیلمنت اختلافنظر وجود دارد. عدهای از نویسندگان بر این نظرند که تنها در اموال مادی، عنصر تصرف و استیلا وجود دارد. در جبهه مقابل، طیف گستردهای از نویسندگان معتقدند که برای تحقق بیلمنت، نیازی نیست مال موضوعه، از اموال مادی بهشمار آید. مفهومشناسی نهاد بیلمنت و شناسایی نزدیکترین مفهوم، برای این نهاد در حقوق ایران و پس از آن، بررسی ویژگی تصرف در احکام بیلمنت از مجرای اموال مجازی با مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان، آمریکا و ایران با روش توصیفی-تحلیلی، موضوع پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها