تحلیل نام دامنه اینترنتی در گستره حقوق مالکیت فکری؛ معرفی تئوری مرکب با تکیه بر مفهوم تناظر

نویسنده

چکیده

نامهای دامنه از همان زمانی که اینترنت در مسیر توسعه و همگانیشدن قرار گرفت، موضوع سیاستگذاری و تنظیم مقررات شد. چرا که نامگذاری و آدرسدهی پایگاههای مختلف در اینترنت و ارجاع میزبانهای گوناگون به یکدیگر از مسایل مهم در توسعه اینترنت قلمداد میشود. با این حال، ابعاد حقوقی نامهای دامنه هنوز در سیستم حقوقی ایران شکافته نشده است. از جمله این مسایل، واکاوی جایگاه نام دامنه در گستره حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، سؤال اساسی این است که آیا نام دامنه مصداقی از اموال فکری است یا خیر. اگر پاسخ منفی است، استدلال چیست و اگر پاسخ مثبتاست، آیا شرایط خاصی بایستی احراز گردد تا نام دامنه مصداقی از مالکیتهای فکری باشد یا همواره و بدون پیششرط چنین است. این اثر تلاش میکند با بررسی دو دیدگاه رایج در این رابطه، دیدگاه سومیرا ارائه کند که  نگارنده از آن به «تئوری مرکب با تکیه بر مفهوم تناظر» یاد میکند. ارائه دیدگاههای مرسوم و نقد آنها و سپس ارائه دیدگاه مختار نگارنده و تحلیل آن هدف این نوشتار است که با ارتباطسنجی بین نام دامنه و مصادیق مالکیتهای فکری و با دسته بندی صور مختلف آنها، ضمن انجام مطالعه تطبیقی و تحلیلی و مبتنی بر مثالهای فراوان، پاسخ مقتضی ارائه میشود.

کلیدواژه‌ها