نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتاق بازرگانی بین المللی *اصل مطابقت دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی الکترونیکی* [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 61-82]
 • ا جرای خودکار قرارداد قراردادهای هوشمند؛ امکا ن سنجی انعقاد قراردادهای خوداجرا در حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-60]
 • ا طالۀ دادرسی دادرسی الکترونیک به مثابۀ تهدیدی علیه عدالت قضایی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 11-26]
 • اعتبار اسنادی *اصل مطابقت دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی الکترونیکی* [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 61-82]

ب

 • بانک صادرکننده *اصل مطابقت دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی الکترونیکی* [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 61-82]

ت

 • تجارت ا لکترونیک قراردادهای هوشمند؛ امکا ن سنجی انعقاد قراردادهای خوداجرا در حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-60]

ح

 • حق تکثیر جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • حق مؤلف جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • حق نشر جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • حقوق شهروند ا لکترونیک حقوق شهروند الکترونیک [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 105-126]
 • حقوق شهروندی حقوق شهروند الکترونیک [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 105-126]
 • حقوق قراردادها قراردادهای هوشمند؛ امکا ن سنجی انعقاد قراردادهای خوداجرا در حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-60]

د

 • دادرسی الکترونیک دادرسی الکترونیک به مثابۀ تهدیدی علیه عدالت قضایی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 11-26]

ذ

 • ذ ینفع *اصل مطابقت دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی الکترونیکی* [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 61-82]

ش

ع

 • عدالت قضایی دادرسی الکترونیک به مثابۀ تهدیدی علیه عدالت قضایی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 11-26]
 • علامت تجاری نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 127-155]

ف

 • فناوری بلا ک چین قراردادهای هوشمند؛ امکا ن سنجی انعقاد قراردادهای خوداجرا در حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-60]

ق

 • قراردادهای هوشمند قراردادهای هوشمند؛ امکا ن سنجی انعقاد قراردادهای خوداجرا در حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-60]

ک

 • کپی رایت جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • کنوانسیون پاریس نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 127-155]
 • کیفیت دادرسی دادرسی الکترونیک به مثابۀ تهدیدی علیه عدالت قضایی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 11-26]

م

 • مالکیت فکری جایگاه حق نشر در فضای مجازی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • مالکیت فکری نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 127-155]

ن

 • نام تجاری نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 127-155]
 • نام دامنه نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 127-155]

ه

 • هوش مصنوعی قراردادهای هوشمند؛ امکا ن سنجی انعقاد قراردادهای خوداجرا در حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-60]