نقش شبکه های اجتماعی در تضییع حقوق کودکان

دوره 1، شماره 1، آذر 1399

سید محمد مهدی غمامی؛ محمد رضا علی پور


حقوق شهروند الکترونیک

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 105-126


مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، آذر 1399

سالار پورنقی؛ مهدی نصیری؛ سجاد خلیلی نژاد